1.02. Το όνομα του χωριού

Το παλαιότερο όνομα του χωριού ήταν Άλβενα. Για την προέλευση της ονομασίας αυτής δεν υπάρχει κανένα επίσημο στοιχείο.

Το έτος 1926 το Υπουργείο Εσωτερικών με το Ν.Δ. 17-9-1926 «περί μετονομασίας συνοικισμών και κωμών» που κυρώθηκε με το Διάταγμα 13.11.1927

αποφάσισε να μεταβληθούν τα ξενόφωνα και κακόηχα ονόματα συνοικισμών και πόλεων και όρισε για το σκοπό αυτό σε κάθε νομαρχία Συμβούλιο τοπωνυμιών. Τότε και το όνομα Άλβενα θεωρήθηκε προφανώς ξενόφωνο και το χωριό μετονομάστηκε Μίνθη (Δ/γμα 4.11.1927 ΦΕΚ 306/1927) από το ομώνυμο βουνό.


Comments